Privacy Statement

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Tekle Holographics uw persoonsgegevens.

Tekle Holographics acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Tekle Holographics veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Tekle Holographics een Privacy Verklaring?

We hebben in deze Privacy Verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
U kunt in deze Privacy Verklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.
Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, bedrijfsgegevens en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u één van onze websites bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Tekle Holographics worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze Privacy Verklaring van toepassing?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tekle Holographics van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Tekle Holographics persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Tekle Holographics bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Tekle Holographics.

Persoonlijk contact met Tekle Holographics

Veel contacten tussen u en Tekle Holographics verlopen face-to-face, telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Tekle Holographics. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Tekle Holographics worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tekle Holographics is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Tekle Holographics uw persoonsgegevens?

Tekle Holographics mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Tekle Holographics, waarbij uw belang niet prevaleert.

Waarvoor gebruikt Tekle Holographics uw persoonsgegevens?

Tekle Holographics mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Tekle Holographics, waarbij uw belang niet prevaleert.

Tekle Holographics verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • het onderhouden van contact met u voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om uw vraag te beantwoorden;

 • het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met u;

 • u te helpen bij uw hulpverleningsvraag;

 • het afhandelen van uw betaling;

 • het verzenden van een nieuwsbrief of een passend activiteitenaanbod;

 • het verbeteren van onze website;

 • anoniemerapportages voor onze opdrachtgevers als onderdeel van de consultancy en cyber security werkzaamheden;

 • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Tekle Holographics verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de doeleinden van deze activiteiten te kunnen bereiken. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe gaat Tekle Holographics met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Tekle Holographics een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen treft Tekle Holographics passende technische en organisatorische maatregelen.

Veilig:
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen waaronder:
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • We beveiligen de ICT infrastructuur met up-to-date software;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Zorgvuldig:

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Tekle Holographics niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan daar bewust mee om.

Vertrouwelijkheid:

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Tekle Holographics is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook eveneens voor derden die door Tekle Holographics zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit intern onderzoeken en passende maatregelen nemen en indien nodig dit melden bij de AP.
Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Tekle Holographics bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Tekle Holographics kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Tekle Holographics haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Tekle Holographics zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Bellen met Tekle Holographics

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan één van de websites van Tekle Holographics

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Tekle Holographics houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Tekle Holographics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Tekle Holographics klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 • Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Instellen klikgedrag:

Als u niet wilt dat Tekle Holographics uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via deze binnenkort werkende link.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Tekle Holographics persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Tekle Holographics verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Tekle Holographics en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen of in te zien.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekle Holographics onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Tekle Holographics kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze Privacy Verklaring

Tekle Holographics kan deze Privacy Verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 17 januari 2019.
De meest recente versie vindt u altijd op deze site

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201